De gamle titler

Boelsmand

Hvad er en boelsmand, og hvad lavede han
Han er bondemand og han drev landbrug
Afhængig af, hvor man er i landet, kan størrelsen af bedriften variere lidt.
Men generelt er han placeret et sted imellem husmænd og gårdmænd.
Andre gange kan et BOL blot være betegnelsen på den jord der fulgte med et  til et embede, f.eks. Degnebolet.

Bol: En sønderjysk betegnelse på en gård. En Boelsmand var en gårdmand i Sønderjyllend.
Bol i kongeriget var et landbrug større end et hus, men mindre end en halvgård, og her kaldtes ejeren eller brugeren også for en boelsmand, landbolsmand eller landboler.
Boelsbeboer, boelsmand er en ejer af et boelssted, som er et hus med 1-2 tønder hartkorn
1/2 tønde hartkorn er ca. 3 tønder land.

Insidder

Inderste,Indsidder, tidligere på landet en lejer af hus eller lejlighed, evt. et værelse hos andre bønder. Ofte beboede indersten et hus på gårdens (husets) grund, mens insidderen havde husrum på gården, men begge havde normalt egen husholdning.
Betegnelserne inderste og indsidder blev dog hyppigt brugt i flæng.
I Christian 5.s Danske lov fra 1683 blev det forbudt fæstere at huse inderste uden godsets tilladelse, bestemmelsen ophævedes i 1850.  Inderste og indsiddere var landbosamfundets dårligst stillede - de omfattede aftægtsfolk, gamle, syge, enlige kvinder, gifte daglejere og de ringest stillede håndværkere, fx vævere.

Udtrykket inderste gik af brug i 1800 tallets enden halvdel, mens udtrykket indsidder i betydningen lejer forsvandt ca. 1900

Parcellist

Oprindelig en bruger af en parcel, dvs. et jordstykke udskilt fra et større landbrug, fra 1800 tallet almindelig betegnelse for en landbruger, hvis jordtilliggende var mindre end et gårdbrug, men større end en husmandslod.

Particulier

Ældre betegnelse for at være privatmand
En Particulier laver af sine penge, modsat en Rentier, der lever af sine renter.