Søren Ole Christiansen

Skøder afskrevet fra tingbogen

Nr. 258
Stempel 30 kr. 65 øre

Købekontrakt.

Underskrevne Købmand C.H.Thorning af Hjørring sælger herved og overdrager til Ungkarl Søren Ole Christiansen af Sindal med Fader og Kurator Gotfred Christiansen den mig tilhørende Ejendom Matr.Nr.4 b og 4 c af Bjergby By og Sogn med Hartkorn 4 Skp. 0 Fdl 1½ Alb. ganske som denne Ejendom for tiden henligger og med de samme almindelige Rettigheder og Byrder, hvormed jeg har ejet det og paa følgende Vilkår: 1. Det solgte er overtaget og Køberen betaler alle Skatter og Afgifter fra Dato.  2. Køberen betaler Halvdelen af hvad en almindelig Købekontrakt og et almindeligt Skøde vil koste, Sælgeren Resten.
3. Købesummen er akkorderet til 4600 Kr. Skriver Fire Tusinde Seks Hundrede Kroner der betales skadesløst i 11 December Termin 1912. Denne Købesum forrentes fra Dato med 5% p.a. fra Dato til Betaling sker. Renten betales første gang i 11 December Termin d.a. fra Tiden fra Dato og derefter i 11 Juni og 11 December 1912. Udebliver Renten over 8 dage efter Terminernes udløb er Kapitalen uden Opsigelse forfalden til Udbetaling straks.
Som selvskylnerkautionister for skadesløs opfyldelse af samtlige Køberens forpligtelser efter denne Kontrakt medunderskriver Gotfred Christiansen og Mølleejer Martin Jensen af Sindal denne kontrakt som solidarisk forpligtede. I tilfælde af søgsmål gælder Frd. 25.januar 1828. At saaledes mellem os er akkorderet bekræftes med vore Underskrifter vidnefast.
Hjørring den 19. September 1911 Køber Søren Ole Christiansen. Sælger C.H.Thorning. Som Selvskylnerkautionister efter ovenstående.
Gotfred Christiansen. Martin Jensen. Til Vitterlighed: S.Jensen. P. Hasselbalch

Stempel 15 Kr. 35 øre
Skøde.
Da Købesummen nu er betalt og Køberens øvrige Forpligtelser efter foranstående Kontrakt ere opfyldte, saa skøder og endelig overdrager undertegnede C.H.Thorning herved til Ungkarl Søren Ole Chrisstiansen den formeldte Ejendom Matr. Nr. 4 b og 4 c af Bjergby By og Sogn, med Hartkorn tilsammen 4 Skp. 0 FDk. 1½ Alb. ganske med de samme almindelige Rettigheder og Byrder, hvormed jeg har ejet denne Ejendom. Da Ejendommen ikke er særskilt vurderet til Ejendomsskyld bevidne vi paa tro og love, at den foran betingede Købesum 4600 Kr. er Ejendommens virkelige Værdi. Det solgte som er overtaget, og hvoraf Køberen svarer alle skatter og afgifter efter Kontrakten, hjemler jeg paa lovlig maade. Paa den tidligere samlede Ejendom er under 21. August 1911 tinglæst Deklaration bl.a. om Vejfart bl.a. over Matr.Nr. 4 c. Hjørring den 12. Januar 1912. Køber Søren Ole Christiansen. Sælger C.H.Thorning. Som Kurator for Køberen:
Gotfred Christiansen. Til Vitterlighed: O.Toft. P.Hasselbalch. Vurderingssum til Ejendomsskyld 6600 Kr. i forbindelse med fl. Matr.Nr.
Ingen Restancer af Amtstueskatter. Hjørring Amtstue den 20 Januar 1912. A Petersen.

 

Søren Ole Christiansen sælger i februar 1913 matrikel 4 c
 

Nr. 264
Skøde

Underskrevne Husejer Søren Ole Christiansen af  Bjergby med Kurator Husejer Gotfred Christiansen af Skjærping skøder, og endelig overdrager herved til Tømrer Aage Nielsens Hustru Kirstine Amanda Nielsen af Saxtrup i henhold til vedhæftede Købekontrakt, der ikke ønskes protokoleret, den mig ifølge tinglæst Skøde, tilhørende Ejendom Matr.Nr. 4 c af Bastholm i Bjergby By og Sogn af Hartkorn 2 Fdk. 01/4 Alb. Parcellen tilskødes Køberinden som hendes Særeje og med fuldstændig Ejendomsret og med de samme almindelige Rettigheder og Byrder, hvormed den har tilhørt mig. Den akkorderede Købesum 700 Kr. Skriver Syv Hundrede Kroner er betalt. Da Parcellen ikke særskilt er vurderet til Ejendomsskyld ansætte vi paa Tro og Love Parcellen til en værdi af 700 Kr.. Retsanmærkning frafaldes.
Til Bekræftelse ved min Underskrift vidnefast. Udstedt i Hjørring den 7. December 1912. Sælger: Søren Ole Christjansen.
Til Vitterlighed: S.Jensen. O.Toft. Herved attesteres: Skyldsætningens Rigtighed og at Parcellen i forbindelse m.fl. Matr.Nr. er Vurderet til Ejendomsskyld til 6600 Kr. Ingen Restancer af Amtstueskatter. Hjørring Amtstue d. 9. December 1912.
A.Petersen,FM
Behørig stemplet Købekontrakt forvist.